તા: 24/10/2019 થી 13/11/2019 સુધી શાળામાં દિવાળી વેકેશન રહેશે.તા: 14/11/2019 ને ગુરુવારથી શાળા રાબેતા સમય મુજબ શરૂ થશે. જેની દરેક વાલીમિત્રોએ નોંધ લેવી.

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2017 Global public School - Creation By : YRHP